HeaderSearchForm

  • IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Regulamin

międzynarodowego konkursu pokazów zdjęć Wizje Natury 2013

 

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii przyrodniczej.

3. Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody (relacje człowiek-dzika przyroda, problemy, przykłady dewastacji i ochrony). Nie będą oceniane prace zawierające elementy działalności człowieka (poza tematyką ekologiczną) lub wykonane w ogrodach zoologicznych, botanicznych i ośrodkach hodowlanych oraz fotografie zwierząt udomowionych i tresowanych.

4. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość. Na obraz powinny składać się fotografie, które wzajemnie się przenikają. Dopuszcza się panoramowanie, zoomowanie, rozjaśnianie, ściemnianie, migotanie, cięcia, obracanie, sekwencje poklatkowe lub chwilowy brak obrazu. Pokaz musi być samodzielną aplikacją exe.

5. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

6. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Kampinoski Park Narodowy, 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38 z dopiskiem „Wizje Natury 2013” lub elektronicznie za pomocą ftp (ftp://ftp.zpfp.pl użytkownik: wizjenatury.zpfp hasło: NatureWas1st)

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 października 2013. Decyduje data wpływu do Organizatora.

7. Opłata za udział w Konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro dla uczestników z zagranicy. Członkowie ZPFP 15 zł. Pieniądze należy wpłacić w terminie do 31 października 2013  na konto ZPFP:

ZPFP, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań

Bank Millennium 25 11602202 0000 0000 5515 6009

8. Prezentacja zgłoszonych pokazów odbędzie się 23 listopada 2013 w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2013.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych pokazów Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości prezentowanych pokazów w bloku konkursowym.

9. Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbędzie się 24 listopada 2013 w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2013.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Organizatora.

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji przebiegu konkursu Organizator może odrzucić pokazy niezgodne z tematyką lub zasadami konkursu, wadliwe technicznie oraz takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP dostępnym na stronie internetowej zpfp.pl

11. Pokazy nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:

Joanna Antosik – Przewodnicząca

Łukasz Kuczkowski

Andrzej Waligóra

Jury przyzna Grand Prix, nagrody i wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania innego podziału nagród.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Przy ocenie pokazów Jury będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodność tematyczno-merytoryczna, scenariusz i narracja, pomysłowość, poziom techniczny i montaż, walory przyrodnicze, estetyczne i artystyczne.

Jury szczególnie docenia pokazy skonstruowane zgodnie z zasadami tworzenia diaporam. Charakterystycznym elementem diaporamy jest „trzeci” obraz pojawiający się w czasie przenikania dwóch nieruchomych zdjęć. W przypadku diaporam nie należy łączyć zdjęć pionowych i poziomych w jednym pokazie.

12. Zostanie przyznana nagroda publiczności. Zwycięską pracę wybierze publiczność obecna na pokazie konkursowym przez głosowanie.

13. Akceptowane są prace zbiorowe, nie można jednak wykorzystać zdjęć więcej niż 3 autorów w jednym pokazie. Niedopuszczalne jest wykorzystanie zdjęć zakupionych w foto-bankach lub od osób nie będących współautorami pokazu.

14. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 pokazy (samodzielne/zbiorowe). Pojedynczy pokaz nie może trwać dłużej niż 4 minuty. Maksymalny czas trwania wszystkich pokazów jednego autora nie może przekroczyć 9 minut.

15. Wymagania techniczne dla cyfrowych pokazów zdjęć:

a) pokaz musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows (przygotowana w programach: Pictures To Exe, Pro Show Gold, Wings Platinum, MObjects lub podobnych);

b) plik pokazu powinien być nazwany według schematu: Nazwisko-inicjał imienia-nr pokazu (np. Kowalski-J-01), numer musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia;

c) oczekiwana rozdzielczość: minimalna 1280×800px, maksymalna 1920×1080px. Dopuszcza się dowolny format pokazu, przykładowo dla klasycznych

lustrzanek z proporcjami obrazu 2:3 będzie to 1620x1080px;

d) zmiana zdjęć i zamknięcie pokazu muszą być automatyczne;

e) pokazy nie mogą zawierać haseł zabezpieczających oraz innych ograniczeń co do czasu, ilości odtworzeń itp.

16. Zgłoszenie powinno zawierać pliki exe (pokazy), zdjęcie autora, jedno zdjęcie z pokazu w rozdzielczości 1920px dłuższy bok oraz kartę zgłoszenia. Do zgłoszenia można dołączyć krótką notkę biograficzną w pliku txt (rok urodzenia, przynależność do organizacji fotograficznych, osiągnięcia, zainteresowania). Zdjęcia oraz notka zostaną umieszczone na stronach Organizatora oraz w materiałach partnerów festiwalu w razie uzyskania przez autora pokazu nagrody.

Płyty CD/DVD dołączone do zgłoszenia nie będą zwracane.

17. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pokazu oraz wszystkich zdjęć w nim zawartych.

Wszystkie elementy składające się na pokaz zostały wykorzystane zgodnie z prawem i nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a ewentualne osoby, których wizerunek został wykorzystany, wyraziły na to zgodę.

W przypadku prac zbiorowych należy podać dane wszystkich współautorów pokazu i wykorzystanych zdjęć.

18. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach Organizatora i partnerów festiwalu oraz prasie w celach promocyjnych związanych z konkursem.

19. O odrzuceniu pokazu uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie do 18 listopada 2013.

20. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu 24.11.2013 Organizator prześle nagrodą w ciągu 30 dni na adres podany w karcie zgłoszenia.

21. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

22. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

23. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

24. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie zpfp.pl/wizjenatury

25. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

26. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

 

Karta zgłoszenia do konkursu: RTF | PDF

Regulamin do pobrania: RTF | PDF

Kodeks etyczny ZPFP: RTF | PDF

parent menu item not found: "130"