HeaderSearchForm

O ZPFP

Związek jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących przyrodę, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem Związku jest współuczestniczenie w ochronie środowiska, propagowanie piękna polskiej przyrody, wszechstronny rozwój fotografii przyrodniczej i ochrona jej praw autorskich, a także upowszechnianie tej fotografii w kraju i za granicą.
(Krzysztof Leszek Sawicki, założyciel ZPFP)
Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiającą miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce. Ponad 500 członków zgrupowanych w dwunastu okręgachdziała na terenie prawie całego kraju.
Organizujemy wystawy, konkursy oraz plenery. Wielu naszych członków publikuje swoje prace w uznanychperiodykach, książkach i albumach oraz zdobywa laury w krajowych izagranicznych prestiżowych konkursach.
Co roku, w listopadzie, organizujemy Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury” w Izabelinie pod Warszawą, a na wiosnę „Poznańskie Dni Fotografii” festiwal przygotowywany w Poznaniu przez Okręg Wielkopolski ZPFP.
Patronujemy ciekawym inicjatywom związanym z fotografią przyrodniczą – m.in. konkursom organizowanym przez parki narodowe czy audiobookom z „Zielonej serii” Włodzimierza Puchalskiego.
Od 2013 roku należymy do Koalicji „Niech Żyją!”, która ma na celu skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych.
Od 2013 roku partnerem technologicznym ZPFP jest Canon Polska, a partnerem technicznym  Fotoforma.

ABOUT ZPFP

The Union is open to everyone photographing nature, regardless of their profession. The goals of the Union are the protection of nature, promotion of the beauty of Polish wildlife, comprehensive development of nature photography and protection of its copyrights, as well as spreading this type of photography both at home and abroad.
(Krzysztof Leszek Sawicki, ZPFP founder)
Polish Nature Photographers’ Union is the largest and the oldest organisation associating wildlife photographers in Poland. More than 500 members from twelve branches operate in almost every part of the country.
We organise exhibitions, competitions and field trips. Many of our members publish their works in acknowledged periodicals, books and albums. Many succeed in prestigious national and international competitions.
Every year, in November, we organise the International Wildlife Photography Festival „Visions of Nature” in Izabelin just outside Warsaw,  and every spring there are the „Poznań Photography Days”, a festival prepared by the ZPFP Great Poland branch.
We support interesting initiatives connected with nature photography, e.g. competitions organised by national parks or the publishing of audiobooks from the Włodzimierz Puchalski's „Green Series”.
Since 2013 we are a member of the „Niech Żyją!” campaign. Its goal is to put an end to bird hunting.
Since 2013 Canon Poland is the technological and Fotoforma the technical partner of ZPFP. 

UBER ZPFP


Der Verein steht allen Personen offen, die die Natur fotografieren, unabhängig vom Beruf, den sie ausüben. Ziel des Vereins ist den Naturschutz zu unterstützen, für die Schönheit der polnischen Natur zu werben, die allseitige Förderung der Naturfotografie und ihr Urheberrechtsschutz sowie die Verbreitung dieser Art von Fotografie im In- und Ausland.
(Krzysztof Leszek Sawicki, Gründer des ZPFP)
Der Verein Polnischer Naturfotografen (ZPFP) ist die größte und älteste Organisation in Polen, die Naturfotografen versammelt. Mehr als 500 Mitglieder in zwölf Regionalgruppen verteilt handeln fast überall in Polen.
Wir veranstalten Ausstellungen, Wettbewerbe und Exkursionen. Viele unserer Mitglieder veröffentlichen ihre Bilder in anerkannten Zeitschriften, Büchern oder Alben und ernten Lorbeeren in renommierten in- und ausländischen Wettbewerben.
Jedes Jahr im November veranstalten wir ein Internationales Naturfotofestival ,,Visionen der Natur" (,,Wizje Natury" ) in Izabelin bei Warschau und im Frühling die ,,Posener Tage der Fotografie" (Poznańskie Dni Fotografii)  ein Festival, das von der Regionalgruppe Großpolen vorbereitet wird.
Unter unserem Patronat finden interessante Naturfotoinitiativen statt, u.A. Wettbewerbe veranstaltet von polnischen Nationalparks oder die Hörbücherserie von Włodzimierz Puchalski.
Seit dem Jahr 2013 gehören wir zur Koalition ,,Lasst sie leben!" (,,Niech Żyją!"), deren Ziel es ist Vögel von der Liste der Jagdtiere zu streichen.
Seit dem Jahr 2013 ist Canon Polska technologischer Partner des ZPFP, und Fotoforma  technischer Partner.

SU ZPFP

L'Associazione e aperta a tutti coloro che amano fotografare la natura indipendentemente dalla professione.  Ha come obiettivo: la partecipazione nella salvaguardia dell'ambiente naturale, la propagazione della bellezza della natura polacca, la promozione della fotografia naturalistica in generale e la tutela dei diritti d'autore, nonché la pulgazione della fotografia sul territorio nazionale ed estero.
(Krzysztof Leszek Sawicki, il fondatore della ZPFP)
ZPFP  L'Associazione dei Fotografi Polacchi della Natura e la piu grande e la piu antica organizzazione che accoglie gli amanti della fotografia naturalistica in Polonia. Piu di 500 membri, raggruppati in dodici centri, operano in quasi tutto il territorio polacco.
Organizziamo le mostre, i concorsi e le uscite all'aria aperta. Molti dei nostri membri pubblicano i loro lavori nelle rinomate riviste periodiche , libri ed album, nonché ottengono i premi nei prestigiosi concorsi sia nazionali che esteri.
Ogni anno, a novembre organizziamo il Festival della Fotografia Naturalistica "Wizje Natury" (Immagini della Natura) a Isabelin vicino a Varsavia, e in primavera "Poznańskie Dni Fotografii" (I Giorni della Fotografia a Poznań) festival organizzato dal Centro ZPFP di Wielkopolska.
Sosteniamo varie ed interessanti iniziative legate alla fotografia naturalistica come ad es. i concorsi organizzati dai parchi nazionali o gli audiolibri della "Serie Verde" di Włodzimierz Puchalski. 
Dal 2013 facciamo parte dell'alleanza "Niech Żyją!" (Che Vivano!), la quale ha come scopo l'eliminazione degli uccelli dalla lista degli animali da cacciagione. 
Dal 2013 Canon e il partner tecnologico della ZPFP e Fotoforma il partner tecnico della stessa.
 
parent menu item not found: "130"